Vrijwilligersbeleid

Klik hier om dit in .PDF te lezen

De Nederlandse maatschappij is aan het veranderen. Een woord als “individualisering” hoor je steeds vaker. Door internet, e-mail en telefoon lijkt persoonlijk contact overbodig. In de richting van de sport ontstaat steeds meer het principe dat mensen “de sport consumeren”.

“Alles is toch geregeld als ik contributie betaal?”

Veel sporten hebben te maken met deze verandering van de maatschappij. Clubbinding is aan het verdwijnen. Ouders zien een vereniging soms als kinderopvang en clubliefde is aan het uitsterven. Ook zwemvereniging Njord ontkomt niet aan de verandering van de Nederlandse maatschappij. Het bestuur acht het van belang een vrijwilligersbeleid op te zetten dat eventuele problemen in de toekomst voorkomt. Samen werken, samen aan V.Z.V. Njord bouwen, samen succesvol zijn! V.Z.V. Naast opleiding voor het ABC-diploma, bevat V.Z.V. Njord ook de zwemsport. En ook zwemsport is een teamsport en binnen een teamsport is samenwerken vaak een sleutel tot succes. Binnen V.Z.V. Njord leeft het besef dat vrijwilligers een essentiële rol vervullen binnen de vereniging. Vrijwilligers vormen de ruggengraat van de vereniging. Veel werkzaamheden worden door vrijwilligers verricht. De ene vrijwilliger besteedt er meer tijd aan dan een ander, maar dat geeft niet. Iedere bijdrage, hoe klein dan ook, is een positieve impuls voor de verdere ontwikkeling van de vereniging.

1. Doel vrijwilligersbeleid.
Dit vrijwilligersbeleid moet waarborgen voor een optimale bezetting van de verschillende functies binnen zwemvereniging V.Z.V. Njord met gemotiveerde en capabele vrijwilligers.

2. Verantwoordelijkheid vrijwilligersbeleid.
Het vrijwilligersbeleid van V.Z.V. Njord is een verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur.

3. Regels vrijwilligersbeleid.
Vrijwilligerswerk is en blijft het werk van vrijwilligers, maar V.Z.V. Njord heeft ook een organisatie die goed moet blijven draaien. Daarom een paar simpele, maar heldere regels:

 • V.Z.V. Njord doet een beroep op iedereen die kan bijdragen aan de vereniging. Jong of oud, man of vrouw, actief lid of ouder. De werkzaamheden kunnen aangepast worden aan capaciteiten en beschikbare tijd.
 • V.Z.V. Njord hanteert normen en waarden, welke vermeld staan in de statuten en het huishoudelijk reglement. V.Z.V. Njord verwacht dat ook vrijwilligers zich hier aan houden.
 • Vrijwillig betekent niet vrijblijvend. De vrijwilliger wordt geacht dat hij/zij zijn/haar werkzaamheden binnen V.Z.V. Njord naar behoren verricht.
 • Alle functies zijn opgenomen in het organigram van de vereniging. De functies van het hoofdbestuur zijn volgens een vast model beschreven.
 • Leden kunnen zich opgeven voor een bepaalde functie, maar moeten ook weten dat nieuwe initiatieven en ideeën welkom zijn. De vrijwilligerscoördinator zal actief netwerken binnen de vereniging en zo nodig leden benaderen voor een vrijwilligersfunctie.
 • Het hoofdbestuur heeft ten alle tijden de bevoegdheid om bij disfunctioneren van de vrijwilliger hem/haar van zijn/haar taak te ontheffen en eventueel zelfs de toegang tot het zwembad te ontzeggen tijdens verenigingstijd.

4. Rol vrijwilligerscoördinator.
De vrijwilligerscoördinator weet wat er leeft binnen de vereniging en is op het gebied van het vrijwilligersbeleid het gezicht en aanspreekpunt binnen de vereniging.
De taken van de vrijwilligerscoördinator bestaan uit:    Verantwoordelijk voor de aansturing van het vrijwilligersbeleid binnen de vereniging;

 • Is begeleider en vraagbaak voor alle vrijwilligers;
 • Ondersteunt de betreffende commissie in het werven en selecteren van vrijwilligers;
 • Draagt zorg voor een organigram van de vereniging en past dit aan indien er wijzigingen van toepassing zijn;
 • Draagt zorg voor beschrijvingen van de aanwezige functies;
 • Inventariseert welke opleidingen er nodig zijn.

5. Motivatie van en waarderen en belonen van vrijwilligers.
V.Z.V. Njord heeft als standpunt dat vrijwilligers niet worden betaald voor hun werkzaamheden. Uitsluitend trainers en lesgevers ontvangen een vrijwilligersvergoeding. Het uitgangspunt van vrijwilligerswerk is dat je als individu mensen wilt helpen. Zelfwaardering is het belangrijkste wat iemand kan vinden in zijn vrijwilligerswerk. Daarnaast is wederzijdse waardering tussen bestuur en vrijwilligers heel belangrijk. Het vrijwilligerswerk staat immers ten dienste van de leden. Ouders/begeleiders van de leden en de leden van de vereniging dienen daarom respectvol met de vrijwilliger om te gaan. Ze doen het werk voor hen. Aan het eind van het seizoen organiseert de vereniging een medewerkeravond als blijk van waardering voor het werk dat de vrijwilligers hebben verricht.

6. Werven van vrijwilligers.
Het ontstaan van een vacature is veelal als eerste bekend bij een van de diverse commissies binnen de vereniging. De procedure voor het opvullen van een vacature is als volgt:

 •  De betreffende commissie is zelf verantwoordelijk voor het werven van nieuwe vrijwilligers. Mogelijk heeft de commissie een geschikte kandidaat in beeld voor het opvullen van de vacature. De commissie is vrij om met een kandidaat in gesprek te treden en afspraken te maken met de kandidaat. Indien de commissie dit wenst wordt zij tijdens het gesprek bijgestaan door de vrijwilligerscoördinator. Bij voldoende draagvlak wordt de vacature opgevuld. De vrijwilligerscoördinator wordt geïnformeerd wie de vacature heeft opgevuld.
 • Heeft de betreffende commissie meerdere kandidaten in beeld, dan ontvangt de vrijwilligerscoördinator een opgaaf van de kandidaten en voert indien gewenst overleg met de commissie. De commissie is vrij om met de kandidaten in gesprek te treden en afspraken te maken met een of meerdere kandidaten. Indien de commissie dit wenst wordt zij tijdens het gesprek bijgestaan door de vrijwilligerscoördinator. Bij voldoende draagvlak wordt de vacature opgevuld. De vrijwilligerscoördinator wordt geïnformeerd wie de vacature heeft opgevuld.
 • Heeft de betreffende commissie na diverse inspanningen geen kandidaat in beeld, dan wordt de vrijwilligerscoördinator hiervan op de hoogte gebracht. De vrijwilligerscoördinator zal mogelijke kandidaten benaderen. Hierbij maakt de vrijwilligerscoördinator gebruik van de database of wordt de vacature geplaatst op de website en/of in het nieuwsblad. Het hoofdbestuur wordt geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de vacature. Indien hieruit kandidaten naar voren komen vindt overleg plaats met de commissie.
 • De commissie is vrij om met de kandidaten in gesprek te treden en afspraken te maken met een of meerdere kandidaten. Indien de commissie dit wenst wordt zij tijdens het gesprek bijgestaan door de vrijwilligerscoördinator. Bij voldoende draagvlak wordt de vacature opgevuld. De vrijwilligerscoördinator wordt geïnformeerd wie de vacature heeft opgevuld.
 • Betreft de vacature een essentiële functie binnen de vereniging, dan vindt altijd overleg plaats met het hoofdbestuur.

Een andere manier voor het werven van vrijwilligers is:

 • Het uitgeven van een enquête, waarin leden worden verzocht kwaliteiten, interesses en eventuele studies kenbaar te maken.
 • Mensen persoonlijk aanspreken.

7. Invoering vrijwilligersbeleid.
Het beleid wordt in het jaar 2010 ingevoerd binnen de vereniging.

Reacties zijn gesloten.