Uitnodiging algemene ledenvergadering

Beste leden en ouders/verzorgers,

Het bestuur van de Veldhovense Zwem Vereniging Njord nodigt alle leden en ouders/verzorgers van leden uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene ledenvergadering.

 De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op woensdag 23 maart 2016 om 20.30 uur in wijkgebouw D’n Uitwijk (naast zwembad Den Ekkerman) te Veldhoven.
Mocht u / jij verhinderd zijn voor deze Algemene Ledenvergadering, dan graag afmelden bij de voorzitter Piet van Gorp, e-mail: voorzitter@vzvnjord.nl
Wilt u / jij van tevoren de vergaderstukken ontvangen, stuur dan een e-mail met dit verzoek naar voorzitter@vzvnjord.nl. Deze worden circa twee weken voor de vergadering per mail toegestuurd.

Agenda jaarlijkse Algemene Ledenvergadering V.Z.V. Njord – 23 maart 2016

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Mededelingen, ingekomen stukken.
 3. Vaststelling en goedkeuring notulen algemene ledenvergadering 25 maart 2015.
 4. Uitreiking bekers en prestatiemedailles.
 5. Huldiging jubilarissen.
 6. Eventuele benoeming Ereleden en Leden van verdienste.
 7. Vaststelling en goedkeuring jaarverslag 2015 van de secretaris.
 8. Vaststelling en goedkeuring jaarverslag 2015 van de penningmeester.
 9. Verslaggeving van de financiële commissie 2015.
 10. Decharge penningmeester.
 11. Vaststelling en goedkeuring van de begroting 2016.
 12. Vaststelling en goedkeuring jaarverslagen 2015 van:
 • Commissie sponsoring
 • Commissie recreatieve activiteiten
 • Commissie elementair zwemmen
 • Commissie onderwaterhockey
 • Commissie waterpolo
 • Commissie wedstrijdzwemmen
 1. Decharge bestuur.
  • Aftredend dit jaar:
   • Secretaris – vacature
   • Voorzitter Wedstrijdzwemmen – John Scheepers (herkiesbaar)
   • Voorzitter Recreatief – Trudie v.d. Griendt (herkiesbaar)
  • Mocht u interesse hebben in een van deze functies of de functie Penningmeester, meldt u zich dan via voorzitter@vzvnjord.nl
 2. Benoeming financiële commissie
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

 
Namens het bestuur,

Piet van Gorp, voorzitter

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.