Uitnodiging algemene ledenvergadering

Beste leden en ouders/verzorgers,

Het bestuur van de Veldhovense Zwem Vereniging Njord nodigt alle leden en
ouders/verzorgers van leden uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene
ledenvergadering.

De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op woensdag 14 maart 2018 om
20.45 uur in wijkgebouw D’n Uitwijk (naast zwembad Den Ekkerman) te Veldhoven.
Mocht u/jij verhinderd zijn voor deze vergadering, dan graag afmelden bij de voorzitter
Hubert Beeren, e-mail: voorzitter@vzvnjord.nl.

Wilt u/jij van tevoren de vergaderstukken ontvangen, stuur dan een e-mail met dit
verzoek naar voorzitter@vzvnjord.nl. Dan wordt deze circa één week voor de
vergadering per mail toegestuurd.

Agenda jaarlijkse Algemene Ledenvergadering V.Z.V. Njord d.d. 14 maart 2018:

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Mededelingen, ingekomen stukken.
 3. Vaststelling en goedkeuring notulen algemene ledenvergadering 29 maart 2017.
 4. Uitreiking bekers en prestatiemedailles.
 5. Huldiging jubilarissen (indien van toepassing).
 6. Eventuele benoeming Ereleden en Leden van verdienste.
 7. Vaststelling en goedkeuring jaarverslag 2017 van de secretaris.
 8. Vaststelling en goedkeuring jaarverslag 2017 van de penningmeester.
 9. Verslaggeving van de financiële commissie 2017.
 10. Decharge penningmeester.
 11. Vaststelling en goedkeuring jaarverslagen 2017 van:
  1. Commissie sponsoring
  2. Commissie recreatieve activiteiten
  3. Commissie elementair zwemmen
  4. Commissie onderwaterhockey
  5. Commissie waterpolo
  6. Commissie wedstrijdzwemmen
 12. Decharge bestuur.
 13. Benoeming financiële commissie.
 14. Bestuursmutaties / Benoeming bestuur.
 15. Toelichting commissie contributie op hun onderzoek en advisering.
 16. Vaststelling en goedkeuring van de begroting 2018.
 17. Rondvraag
 18. Sluiting

Namens het bestuur,
Hubert Beeren, voorzitter

Bookmark the permalink.

Comments are closed.