Uitnodiging ALV

Aan alle leden en aan de ouders/verzorgers
van de jeugdleden van V.Z.V. Njord

Betreft: uitnodiging algemene ledenvergadering

Beste leden en ouders/verzorgers,

Het bestuur van de Veldhovense Zwem Vereniging Njord nodigt alle leden en ouders/verzorgers van leden uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene ledenvergadering.

De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op woensdag 29 maart 2017 om
20.45 uur in wijkgebouw D’n Uitwijk (naast zwembad Den Ekkerman) te Veldhoven.
Mocht u / jij verhinderd zijn voor deze Algemene Ledenvergadering, dan graag afmelden bij de voorzitter Piet van Gorp, e-mail: voorzitter@vzvnjord.nl
Wilt u / jij van tevoren de vergaderstukken ontvangen, stuur dan een e-mail met dit verzoek naar voorzitter@vzvnjord.nl. Deze worden circa twee weken voor de vergadering per mail toegestuurd.
Agenda jaarlijkse Algemene Ledenvergadering V.Z.V. Njord
25 maart 2017
1. Opening door de voorzitter.
2. Mededelingen, ingekomen stukken.
3. Vaststelling en goedkeuring notulen algemene ledenvergadering 25 maart 2016
4. Uitreiking bekers en prestatiemedailles.
5. Verhoging contributie per 1 januari 2018.
6. Huldiging jubilarissen.
7. Eventuele benoeming Ereleden en Leden van verdienste.
8. Vaststelling en goedkeuring jaarverslag 2016 van de secretaris.
9. Vaststelling en goedkeuring jaarverslag 2016 van de penningmeester.
10. Verslaggeving van de financiële commissie 2016.
11. Decharge penningmeester.
12. Vaststelling en goedkeuring van de begroting 2017
13. Vaststelling en goedkeuring jaarverslagen 2016 van:
• Commissie sponsoring
• Commissie recreatieve activiteiten
• Commissie elementair zwemmen
• Commissie onderwaterhockey
• Commissie waterpolo
• Commissie wedstrijdzwemmen
14. Decharge bestuur.
15. Benoeming financiële commissie
16. Bestuursmutaties / Benoeming bestuur
17. Rondvraag
18. Sluiting

Namens het bestuur,
Piet van Gorp, voorzitter

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.