Inschrijven / Mutaties

Inschrijven: Wie graag lid wil worden van V.Z.V. Njord, dient een inschrijfformulier in te vullen dat verkrijgbaar is tijdens de V.Z.V. Njord uren op dinsdag- en woensdagavond en zaterdagmorgen bij de Njordkassa van zwembad den Ekkerman. Het formulier dient volledig te worden ingevuld en ondertekend. Voor minderjarigen dient dit door een ouder/verzorger ondertekend te worden. De inschrijfkosten bedragen € 5,00, contant te voldoen bij inlevering of door over te maken. Aan het lidmaatschap is een jaarlijkse contributie verbonden die per kwartaal betaald dient te worden.

Betaling van contributie dient te geschieden via een overmaking of u verleent toestemming tot een automatische incasso via een machtigingsformulier. Indien u geen machtiging afgeeft, wordt er bij een aanmaning per keer € 5,00 extra aan administratiekosten in rekening gebracht. Bij deelname aan leszwemmen wordt bij de eerste les een éénmalige bijdrage van € 15,00 in de materiaalkosten in rekening gebracht.

Voor de hoogte van de contributie en betalingswijze, verwijzen wij u naar het hoofdstuk Contributie. Bij de eerste les krijgt een nieuw lid, een lidmaatschapskaart die bij elke activiteit van V.Z.V. Njord moet worden getoond. De kaart moet voorzien zijn van een pasfoto. Bij het leszwemmen geldt voor wat betreft het aanleren van zwemmen meestal een wachtlijst. Deze lijst wordt afgewerkt op inschrijfdatum. De zwemlessen voor kinderen start vanaf 5 jaar. Heeft een nieuw lid, al dan niet bij V.Z.V. Njord, al eerder zwemlessen gehad, dan kan in overleg een proefles worden afgenomen, waarna wordt bepaald of het nieuwe lid daarna direct kan worden geplaatst of op de wachtlijst terecht zal komen. Bij wedstrijdzwemmen, waterpolo en onderwaterhockey is er geen wachtlijst.

Mutaties: Het lidmaatschap kan alleen door middel van een schriftelijke opzegging beëindigd worden. Beëindiging dient te gebeuren voor het einde van het kwartaal. De startnummers voor de wedstrijdgroepen, wedstrijdzwemmen, onderwaterhockey en waterpolo worden voor een heel kalenderjaar aangevraagd. Indien het lidmaatschap gedurende het kalenderjaar wordt opgezegd (b.v. op 2 januari) dient de startnummer bijdrage voor dit hele jaar betaald te worden. Formulieren voor het opzeggen en/of wijzigingen van het lidmaatschap zijn desgewenst op dinsdag- en woensdagavond en op zaterdagmorgen tijdens de elementaire V.Z.V. Njord uren aan de V.Z.V. Njord kassa van zwembad den Ekkerman te verkrijgen.

Opzegging: Als u uw lidmaatschap wilt beëindigen, moet u dit van tevoren schriftelijk melden. U kunt het lidmaatschap aan het eind van het kwartaal beëindigen. Als u in geval van ziekte, blessure of zwangerschap tijdelijk niet aan de zwemactiviteiten kunt deelnemen, dient u dit zo spoedig mogelijk te melden, zodat lesgevers weten waar ze aan toe zijn. Bovendien kunt u de contributie stop zetten, mits het verzuim minstens één maand bedraagt en u dit aanvraagt bij de ledenadministratie.

Voor vragen over uw lidmaatschap of contributiebetaling verwijzen wij u naar:

ledenadministratie@vzvnjord.nl
Germa Compen
Tel: 040-2012932 (na 18.00 uur)

Reacties zijn gesloten.