Huishoudelijk Reglement

Klik hier om dit in .PDF te lezen

Artikel 1.

De aanmelding als werkend of aspirant lid der vereniging dient te geschieden op een door de K.N.Z.B. voorgeschreven formulier. Ondersteunende leden kunnen zonder dit formulier worden ingeschreven. Over toelating beslist het bestuur.

Artikel 2.
Alle leden erkennen door toetreding tot de vereniging kennis te dragen van de bepalingen der statuten en het huishoudelijk reglement en zich daaraan te onderwerpen. Tevens aanvaarden zij het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Zwembond en onderwerpen zich aan diens statuten en reglementen, terwijl zij het bestuur onherroepelijk machtigen hen te vertegenwoordigen of te doen vertegenwoordigen op de vergaderingen van de Koninklijke Nederlandse Zwembond en daar namens hen stem uit te brengen of te doen uitbrengen, een en ander overeenkomstig de statuten en het huishoudelijk reglement van de Koninklijke Nederlandse Zwembond.

Artikel 3.
Het bestuur heeft de bevoegdheid leden en aspirant-leden voor bepaalde tijd te schorsen indien daar aanleiding toe bestaat. Onder schorsing wordt verstaan een tijdelijk vervallenverklaring van het lidmaatschap, tijdens welke periode men geen andere rechten of plichten heeft dan contributie te betalen, zich te verweren in tuchtzaken of geschillen en het verzoeken van gratie. Van een schorsingsbesluit kan de geschorste in  beroep komen bij de algemene vergadering. Indien een lid door de K.N.Z.B. wordt geschorst, wordt deze schorsing door zijn vereniging overgenomen, zonder dat daartegen andere rechtsmiddelen openstaan dan in de  reglementen van de K.N.Z.B. voorzien. Bij wanbetaling, wangedrag en schaden van de belangen van de K.N.Z.B. en/of de vereniging kan op voordracht van het bestuur bij besluit van de algemene vergadering de vervallenverklaring van het lidmaatschap worden uitgesproken.

Artikel 4.
De inkomsten van de vereniging bestaan uit: Contributies, entreegelden, ontvangsten van wedstrijden, bijdragen van ondersteunende leden, rente van belegde gelden en toevallige baten. De contributie voor werkende en aspirant-leden wordt telkenjare op de algemene vergadering vastgesteld, evenals de minimum-bijdrage voor ondersteunende leden en moet voor de 1e van het nieuwe kwartaal zijn voldaan.

Artikel 5.
Het bestuur bestaat uit tenminste: een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en twee commissarissen en wordt door de algemene vergadering gekozen. Jaarlijks treedt een derde of zo na mogelijk een derde van het aantal bestuursleden af, met dien verstande, dat voorzitter, secretaris en penningmeester in verschillende jaren aftreden. Het rooster van aftreding wordt door het bestuur vastgesteld. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Tussentijds benoemde functionarissen hebben zitting in het bestuur voor de tijd, waarvoor hun voorgangers waren verkozen. De voorzitter wordt in functie gekozen, de overige functies worden door het bestuur onderling verdeeld. Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur, dat belast is met de behandeling van alle lopende- en spoedeisende zaken.

Artikel 6.
De voorzitter leidt de vergadering en stelt daarin de orde van de dag vast. Hij zorgt voor de uitvoering van alle besluiten van bestuurs- en/of algemene vergaderingen. Bij afwezigheid wordt hij vervangen door een ander  bestuurslid, aan te wijzen door het bestuur. De voorzitter heeft ten alle tijde het recht de vergadering van een commissie bij te wonen en heeft daar een adviserende stem.

Artikel 7.
De secretaris is belast met het bijhouden van de ledenlijst. De secretaris houdt de notulen van de vergadering bij, voert de correspondentie, waarvan de secretaris afschriften houdt en verzorgt het archief. Op de jaarlijkse algemene vergadering wordt door de secretaris verslag uitgebracht over de werkzaamheden in het afgelopen jaar.

Artikel 8.
De penningmeester beheert de geldmiddelen, is verplicht regelmatig boek te houden, int de gelden en tekent de kwijtingen. Voor het doen van alle belangrijke uitgaven heeft de penningmeester goedkeuring van bestuur nodig. De penningmeester brengt op de jaarlijkse algemene vergadering verslag uit over de toestand der geldmiddelen en dient ter goedkeuring een begroting in voor het lopende jaar. De penningmeester is voor de onder zijn beheer staande gelden persoonlijk aansprakelijk. De penningmeester belegt eventuele overschotten in overleg met het bestuur en is in dit geval voor de wijze van belegging niet persoonlijk aansprakelijk. De rekening en verantwoording over het afgelopen jaar worden gecontroleerd op de wijze als nader omschreven in artikel 10. Bij tussentijds aftreden doet de penningmeester aan de kascommissie binnen acht dagen na zijn aftreden rekening en verantwoording. De kascommissie brengt binnen acht dagen schriftelijk rapport uit aan het bestuur.

Artikel 9.
De commissarissen vervangen zo nodig de overige bestuursleden en zijn deze behulpzaam bij de uitvoering van hun taak.

Artikel 10.
Op de algemene vergadering wordt een kascommissie benoemd bestaande uit drie meerderjarige werkende leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
De kascommissie controleert uiterlijk veertien dagen voor de te houden algemene vergadering de rekening en verantwoording van de penningmeester over het afgelopen jaar en brengt op de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen.

Artikel 11.
Het bestuur kan zich doen bijstaan door een of meer commissies.

Artikel 12.
De voorzitter heeft het recht vergaderingen van het bestuur te beleggen zo dikwijls hij dit nodig acht. Op aanvraag van twee andere bestuursleden is hij verplicht binnen acht dagen een bestuursvergadering vast te stellen. De datum van de in artikel 17 der statuten voorgeschreven jaarlijkse algemene vergadering wordt door het bestuur vastgesteld. Buitengewone algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit nodig oordeelt of op verzoek van tenminste twee-derde deel van de stemgerechtigde leden. Het verzoek moet schriftelijk bij het bestuur worden ingediend onder opgaven van de te behandelen onderwerpen. Het bestuur is verplicht binnen vier weken aan dit verzoek te voldoen bij gebreke waarvan de verzoekers zelf, met inachtneming van de daarvoor geldende bepalingen, de vergadering kunnen beleggen en in de leiding van het secretariaat kunnen voorzien. De voorzitter heeft het recht de beraadslagingen te sluiten, wanneer hij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht, doch is verplicht de besprekingen weder te openen, wanneer tenminste een derde van de aanwezige leden het verlangen daartoe kenbaar maakt.

Artikel 13.
De convocatie voor een algemene ledenvergadering met opgave van de te behandelen punten moet tenminste veertien dagen tevoren aan de leden worden toegezonden, met uitzondering van het bepaalde in artikel 14 van de statuten. Voorstellen van de leden voor een algemene vergadering moeten, ondertekend door tenminste 10 stemgerechtigde leden, tenminste 30 dagen voor de vergadering ter kennis van de leden worden gebracht. In dat geval worden deze voorstellen aan de agenda toegevoegd.

Artikel 14.
De agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering dient als punten van behandeling tenminste te vermelden:
a. Notulen van de vorige algemene vergadering.
b. Jaarverslag van de secretaris.
c. Jaarverslag van de penningmeester.
d. Verslag van de kascommissie.
e. Vaststelling van de begroting.
f. Verslagen van de overige commissies.
g. Verkiezing van het bestuur.
h. Verkiezing van de commissies.
i. Vaststelling van de contributie.

Artikel 15.
Behoudens in gevallen, waarvoor de statuten of het huishoudelijk reglement anders bepalen, worden besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Artikel 16.
Stemming over personen geschiedt schriftelijk. Indien bij eerste stemming geen voldoende aantal personen de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft ter vervulling van nog overblijvende vacatures een herstemming plaats tussen die personen, welke de hoogste aantallen stemmen op zich verenigden en wel ten getale van ten hoogste twee maal zo veel als het aantal vacatures bedraagt. Indien echter twee of meer personen een gelijk aantal stemmen hebben verworven, dat recht zou geven in herstemming te komen, dan komen deze personen allen in aanmerking. Zijn na deze herstemming nog niet alle vacatures vervuld, dan worden een of meer herstemmingen gehouden, tot zulks het geval is. Staken de stemmen bij herstemming tussen twee personen, dan wordt de oudste in jaren gekozen verklaard. De wens om zich terug te trekken van hen, die in herstemming komen, brengt geen verandering in de stemlijst. Wanneer de bij herstemming gekozene voor de benoeming bedankt, dan heeft voor de vacature een nieuwe vrije stemming plaats. De stemming  over zaken geschiedt mondeling, tenzij een derde der aanwezige stemgerechtigde leden schriftelijke stemming verlangt. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij bestuursvergaderingen is de stem van de voorzitter of diens plaatsvervanger beslissend.

Artikel 17.
Van onwaarde zijn: blanco stembriefjes; ondertekende stembriefjes; stembriefjes, welke een persoon niet duidelijk aanwijzen; stembriefjes, waarop meer namen voorkomen, dan het te verkiezen aantal personen. Stemmen welke van onwaarde zijn worden als niet uitgebracht beschouwd.

Artikel 18.
Dit huishoudelijk reglement kan gewijzigd worden bij besluit van een algemene vergadering met een meerderheid van tenminste twee-derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

Artikel 19.
In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Artikel 20.
Dit reglement c.q. wijzigingen in dit reglement treedt c.q. treden in werking veertien dagen na aanneming door de algemene vergadering.

Reacties zijn gesloten.